06-53744867 jeroen@rijschool-luidinga.nl | DE RIJSCHOOL VAN WIERINGEN & OMSTREKEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Jeroen Luidinga, alsmede op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd dienen te worden door Autorijschool Jeroen Luidinga en de leerlingen/afnemers.

DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE NAVOLGENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt les van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de rijschool binnen 2 weken gereserveerd nadat de examenkosten betaald zijn.
1.3 De leerling legt het rij-examen in principe af met de auto waarin rijles is genoten. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut ten behoeve van de leerling. Hieruit volgt dat het derhalve niet de bedoeling kan zijn dat de instructeur in de lestijd andere zaken onderneemt , die niets met de les te maken hebben (m.u.v. tanken).
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen geen doorgang kunnen vinden a.g.v. ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE NAVOLGENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je minimaal de leeftijd van 16,5 jaar hebben bereikt. Daarnaast dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 Bij aanvang van de eerste rijles verstrekt de instructeur een leskaart aan de leerling. De leerling neemt deze leskaart iedere les mee en overhandigt deze aan de instructeur bij aanvang van de rijles. Voor de leerling geldt een bewaarplicht hieromtrent (tot een half jaar ná het met goed gevolg afleggen van het praktijkexamen).
2.3 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan (niet in (werk)kleding die vuil, smeer, roet, e.d. af zou kunnen geven). Is de leerling een weinig te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Verschijnt de leerling dan alsnog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter: wel eerder dan 24 uur van tevoren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de lestijd in rekening te brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.
2.5 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringende voorbeelden kunnen zijn: het overlijden van een naast familielid, begrafenis/crematie en spoedopname in het ziekenhuis. Echter niet: ziekte, ziekenhuisopname waarbij men wist dat er opname zou plaatsvinden, maar dat niet van te voren gemeld is, vakanties, e.d.
2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Gezondheidsverklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar waarheid worden ingevuld, zijn voor eigen risico van de leerling/ouderlijk gezag/voogd, e.d.
2.7 Indien de leerling iets verzwijgt betreffende hetgeen in 2.6 vermeld staat, heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.8 Bij schade ontstaan a.g.v. de in 2.6 genoemde situaties heeft de rijschool het recht deze schade te verhalen op de leerling.

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 3

3.1 Betaling zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere rijles. Tevens is op rekening lessen mogelijk. Alsdan zal vóór de eerste rijles aangetoond dienen te worden dat er geen sprake is van een BKR-registratie.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient het volledige bedrag van het desbetreffende pakket vóór de eerste rijles voldaan te zijn. In het geval dat betaling achterwege blijft, worden de lessen niet aangevangen.
3.3 In het gval de leerling niet tijdig betaalt, volgt de rijschool de navolgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvangt de leerling 7 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (met een minimum van € 15,=) in rekening worden gebracht. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
b. De rijschool mag rente in rekening gaan brengen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken ná de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 3% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet tot betaling overgaat, schakelt de rijschool een incassoburo in. De hiermee in verband staande extra kosten komen voor rekening van de leerling.
3.5 Indien een pakket is aangeschaft en het rijbewijs wordt behaald terwijl het pakket nog niet volledig benut is, bestaat er recht op restitutie. De niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakketprijs per uur. Een aangeschaft pakket dient binnen 2 jaar na betaling ervan volledig benut te zijn (anders vervalt het resterende gedeelte automatisch).

RIJ(HER)EXAMEN EN DE TUSSENTIJDSE TOETS (TTT):
ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, is de leerling gehouden de kosten te dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt alsdan te vervallen.
4.2 Mocht het rij-examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijv. door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen- en terugreis te berekenen.

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN:
ARTIKEL 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.6).
b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
6.2 Echter, deze algemene voorwaarden zullen op alle overeenkomsten van toepassing zijn.

LESPAKKETTEN:
ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket (op het moment dat de inbegrepen lesuren zijn verbruikt) nog niet in staat blijkt te zijn om het praktijkexamen af te leggen, kan de leerling (nog) geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen totdat hij/zij vaardig genoeg is om examen te doen. Dit, tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden (zo mogelijk maandelijks) achteraf in rekening gebracht.
7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of Rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het langer duren van de rij-opleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij behorende extra lesuren die alsdan in rekening worden gebracht).

VRIJWARING:
ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rij-examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende voorwaarden:
a. De rijschool kan de leerling normaliter niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een ongeval plaatsvindt, kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling inderdaad onder invloed was, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Daarnaast is het de leerling verboden medicijnen te gebruiken waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid negatief zou kunnen worden beïnvloed. Eén en ander kan afgelezen worden van de verpakking van het desbetreffende medicijn. Ook in dat geval kan de leerling bij een ongeval aansprakelijk worden gesteld. De leerling neemt contact op met de rijschool indien dergelijke medicijnen worden gebruikt en stelt de instructeur hiervan terstond op de hoogte.
8.2 De leerling zal de rijschool inlichten indien hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag dan in een dergelijk geval geen lesauto besturen. Als de leerling de waarheid hieromtrent heeft verzwegen en dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen.

GESCHILLEN:
ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.